Meniu Închide

Timpul dumneavoastră este preţios.

Apelând la serviciile noastre veţi câştiga mai mult timp pentru dumneavoastră.

Ne vom ocupa de toate formalităţile necesare în vederea apostilării actelor dumneavoastră astfel încât să nu mai fiţi nevoiţi să vă irosiţi timpul stând pe la cozi sau completând tot felul de formulare.

Ce este APOSTILA şi care este SCOPUL eliberării acesteia?

APOSTILA este un certificat eliberat de autorităţile competente ale unui stat semnatar al Convenţiei de la Haga, pentru actele oficiale întocmite în ţara respectivă, care urmează să fie prezentate pe teritoriul unui alt stat semnatar al Convenţiei.
SCOPUL eliberării apostilei este autentificarea originii unui act oficial, pentru prevenirea utilizării unor acte false în vederea producerii de efecte juridice.

Biroul de traduceri Tradexpert vă oferă servicii de reprezentare în vederea apostilării actelor dumneavoastră la oricare dintre autorităţile competente:

1. INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL MUREŞ
Principalele acte pe care se poate aplica apostila sunt:

 1. Certificate de naştere, în original, model nou, emise după 01.01.1998;
 2. Certificate de căsătorie, în original, model nou, emise după 01.01.1998;
 3. Certificate de deces, în original, model nou, emise după 01.01.1998;

Notă: Actele de stare civilă emise înainte de 1998 trebuie schimbate cu altele noi. Schimbarea se face la oficiile de stare civilă care le-au eliberat pe cele vechi.

 1. Certificatul de Celibat/Dovada de Celibat – în original
 2. Certificate de cazier judiciar, certificate de cazier auto, în original, eliberat cu cel mult 6 luni în urmă, de la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş;
 3. Acte care fac dovada schimbării numelui pe cale administrativa (dispoziţii, certificate emise de serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor);
 4. Certificate de rezidenţă fiscală redactate atât în limba română cât şi engleză, în original, eliberate de administraţiile finanţelor publice din Mureş;
 5. Adeverinţe prin care se atestă domiciliul şi cetăţenia persoanei sau statutul juridic faţă de statul român, în original, eliberate de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, str. Obcina Mare nr. 2, sector 6, Bucureşti;
 6. Adeverinţe privind componenţa familiei, în original, eliberate de Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor;
 7. Actele de studii medii – vizate în prealabil de Inspectoratul Şcolar Mureş;
 8. Actele de studii superioare – vizate în prealabil de Ministerul Educaţiei Naţionale/Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor;
 9. Documente ce atestă calitatea de şcolarizat pe teritoriul României, pentru cetăţenii străini, în original, vizate de Ministerul Educaţiei Naţionale – Serviciul Relaţii Internaţionale;
 10. Acte cu caracter medical (dovezi de vaccinare, fişe medicale, certificate medicale, adeverinţe medicale) în original, vizate în prealabil la Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Mureş;

Notă: Documentele cu caracter medical, original, emise de Ministerul Sănătăţii, de instituţiile din subordinea acestuia, de unităţile publice sau private sunt vizate în prealabil, de Direcţia Juridică din cadrul Ministerului Sănătăţii.

 1. Certificate de botez/cununie, în original, vizate de Episcopia Mureş
 2. Certificate pentru evitarea dublei impuneri, certificate de rezidenţă fiscală, adeverinţe de venit, eliberate de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Mureş;
 3. Certificatele de competenţă ale personalului maritim navigant, în original, vizate de Ministerul Transporturilor;
 4. Brevete de turism, în original, emise de Autoritatea Naţională pentru Turism;
 5. Adeverinţe prin care se atestă vechimea în muncă, vizate în prealabil de Casa Judeţeană de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale, serviciul de specialitate;
 6. Adeverinţe de calificare în diferite meserii, în original, vizate în prealabil de agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, pentru certificatele emise înainte de 1989, respectiv între anii 1990-2003 şi de către Comisiile de autorizare a furnizorilor de formare profesională, pentru certificatele de absolvire şi calificare emise începând cu luna ianuarie 2004;
 7. Atestate de competenţă profesională pentru transportul rutier de marfă şi persoane în trafic naţional şi internaţional eliberate de Autoritatea Rutieră Română – Agenţia Mureş;
 8. Certificat de membru al OAMGMAM şi adeverinţa privind onorabilitatea şi moralitatea profesională a membrilor OAMGMAM – filiala Mureş;
 9. Certificate prin care se confirmă exactitatea sau realitatea unui fapt ori se atestă o anumită calitate în vederea valorificării anumitor drepturi, precum şi adeverinţe prin care se atestă un drept sau un fapt, eliberate în temeiul legii.
 10. Documente cu caracter comercial (certificate de origine a mărfurilor, facturi comerciale, etc.) în original-vizate în prealabil de Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a municipiului Bucureşti sau camerele de comerţ şi industrie judeţene, după caz;
 11. Atestate de liberă practică medicală veterinară, în original, se eliberează de Colegiul Medicilor Veterinari din Mureş;
 12. Formulare E 401, E 400, E 301 etc.
 13. Certificate, adeverinţe, copii-extras, acte de studii – Ministerul Apărării.

2. CAMERA NOTARILOR PUBLICI MUREŞ
Apostila se aplică pe acte notariale originale (de exemplu: declaraţii notariale, procuri notariale, certificate de moştenitor, certificate de divorţ, contracte autentice) sau pe copii şi traduceri legalizate notarial.

3. TRIBUNALUL MUREŞ
Apostila se aplică doar pe actele emise de instituţii din cadrul Ministerului Justiţiei.
Hotărâri judecătoreşti (în original) emise de instanţele din circumscripţia teritorială a Tribunalului Mureş.

Notă: Hotărârile judecătoreşti trebuie să fie legalizate cu menţiunea “definitivă şi irevocabilă”de instanţa care le-a pronunţat şi semnate cu numele în clar de către grefierul care legalizează hotărârea sau de către preşedintele instanţei şi trebuie ştampilată cu ştampila de preşedinte; nu ştampila de arhivar sau de registratură.

Atenţie! Nu se apostilează copia după sentinţa civilă făcută la notar, ci numai eliberată de instanţă.

Actele originale emise de Registrul Comerţului (certificat constatator, etc.);
În vederea apostilării încheierilor/rezoluţiilor eliberate de Oficiului Registrului Comerţului este necesar ca acestea să fie legalizate, să poarte menţiunea “definitivă” şi ştampila rotundă a Oficiului Registrului Comerţului.
De asemenea, este necesar ca, alături de semnătură, să fie specificat în clar numele şi prenumele referentului care efectuează legalizarea încheierii.
Cererea pentru legalizarea încheierilor, in vederea aplicării apostilei, se depune la Oficiul juridic al Oficiului Registrului Comerţului Mureş.
Actele originale care emană de la un executor judecătoresc şi alte înscrisuri.

IMPORTANT:Vă rugăm să prezentaţi în original actul/actele pe care doriţi să le apostilăm, precum şi copia actului de identitate (carte de identitate sau paşaport) a titularului acestuia/acestora.


Pentru orice alte informaţii vă stăm la dispoziţie!